Franciszek Karmański

Z Wikiliga
Franciszek Karmański

# sezon klub dorobek
–. 1947 Amatorski KS Chorzów 1–0
1. 1948 Amatorski KS Chorzów 16–0
2. 1949 Amatorski KS Chorzów 19–0
3. 1950 Amatorski KS Chorzów 20–0
4. 1951 Amatorski KS Chorzów 18–0
5. 1952 Amatorski KS Chorzów 10–0
6. 1953 Amatorski KS Chorzów 21–0
7. 1954 Amatorski KS Chorzów 14–0
–. 1955 Amatorski KS Chorzów II liga
SUMA 118–0 + 1–0